top of page

קסם חברתי באקדמיה

אנחנו מאמינים שלאקדמיה אחריות חברתית כלפי הסביבה האקדמית בפרט וכלפי החברה הישראלית בכלל.

על המודל

בקהילות שלנו מתנדבים סטודנטיות וסטודנטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, מאוניברסיטת תל-אביב, מהמכללה האקדמית תל-אביב-יפו ומארגוני הסטודנטים "שגרירי רוטשילד״ ו"ידידים". חלק מהמסגרות מעניקות קרדיט אקדמי או מלגות של מעורבות חברתית.

המודל ההוליסטי והרב-מערכתי של קסם חברתי מזמן לסטודנטים תרומה חברתית שלצדה הכשרה מעשית ולמידה מרחיבת אופקים מקצועיים.

לאור הצלחת שיתוף הפעולה עם המרכז הבינתחומי בהרצליה, באוקטובר 2016 הקמנו בבינתחומי את הקליניקה המשפטית של 'קסם חברתי' לליווי פרטני וקהילתי. במסגרת זו סטודנטים במסלול לימודי פסיכולוגיה ומשפטים פועלים כמלווים בקס"ם הבינתחומי בהרצליה. הקליניקה מעניקה גם סיוע משפטי למשתתפים בכלל קהילות העמותה, שאינם עומדים בקריטריונים של "הסיוע המשפטי" של משרד המשפטים. במסגרת הקליניקה, הסטודנטים מתנסים במתן סיוע משפטי למשתתפים, סביב מצוקות שונות וזוכים להכשרה מעשית מגוונת ומפתחת. באוקטובר 2017, הצטרפו סטודנטיות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית מבית-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב כמלוות, כחלק מההכשרה המעשית שלהן.

בכוונתנו להמשיך להרחיב ולהעמיק את מסגרות ההתנדבות במוסדות אקדמיים נוספים, לצד פיתוח מחקר אקדמי לבחינת המודל המקצועי והוראתו.

bottom of page